MeerTalen

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN MEER TALEN

 

1  Toepasselijkheid  

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Meer Talen en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten.  

 

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1.  De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Meer Talen of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door Meer Talen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

 

2.2.  Meer Talen mag als opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Meer Talen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op naam en voor rekening van een derde met gelijktijdige verstrekking van de naam en adresgegevens van deze derde aan Meer Talen.

 

2.3.  In de offerte of de opdrachtbevestiging wordt door Meer Talen, voor zover mogelijk, in ieder geval aangegeven het (geschatte) aantal woorden van de brontekst of de geschatte werktijd in uren, de taal waarin de brontekst is opgesteld, de taal waarin die tekst moet worden vertaald en het exacte of geschatte factuurbedrag exclusief BTW.

 

3 Wijziging van de overeenkomst

3.1.  Meer Talen zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan en die in de offerte of de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.

 

3.2.  Indien de opdrachtgever wijzigingen in bijvoorbeeld de brontekst of leverdatum wil aanbrengen nadat de opdracht is verstrekt, zal Meer Talen de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Indien zij dat nodig acht zal Meer Talen de leveringstermijn op basis van de wijziging aanpassen en een meerprijs in rekening brengen voor zover de wijziging de investering die zij moet verrichten om de opdracht uit te voeren, verzwaart.

 

3.3.  Een wijziging in de brontekst die door de opdrachtgever is aangebracht nadat de opdracht is verstrekt kan in geen geval leiden tot bespoediging van de levering noch tot vermindering van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

4  Intrekking van de opdracht  

Indien de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht intrekt zal Meer Talen alle kosten in rekening brengen die in verband met die opdracht reeds zijn gemaakt, met inbegrip van administratiekosten, de kosten van het deel van de vertaling dat reeds is verricht en gederfde inkomsten wegens tijd die voor de opdracht was gereserveerd. Meer Talen behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen dat voor de vertaalopdracht verschuldigd zou zijn geweest.  

 

5  Uitvoering van de overeenkomst

5.1.  Meer Talen zal bij het uitvoeren van iedere opdracht de zorg van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer in acht nemen. Zij zal daartoe de vertaler(s) op de hoogte stellen van eventuele expliciete opmerkingen en verzoeken van de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht, bijvoorbeeld omtrent terminologie.

 

5.2.  Meer Talen is gerechtigd opdrachten aan derden uit te besteden, met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten.

 

5.3.  Meer Talen zal zich inspannen de bestelde vertaling uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid van Meer Talen kan worden toegeschreven.

 

5.4.  Meer Talen garandeert dat de door haar geleverde eindversie van de vertaling aan al haar kwaliteitseisen voldoet. Zij beschouwt de vertaling echter pas als definitief wanneer die door de opdrachtgever, na eventuele aanpassingen zijnerzijds, akkoord is bevonden.  

 

6  Betaling

6.1.  De hoogte van het honorarium wordt door Meer Talen vastgesteld en aangegeven op de offerte of de opdrachtbevestiging. Meer Talen baseert haar honorarium op hetzij een woordtarief hetzij een uurtarief, op de talencombinatie, op eventuele specifieke eigenschappen van het document en de betreffende tekst en op eventuele speciale verzoeken of vereisten van de opdrachtgever.

 

6.2.  Facturen van Meer Talen dienen binnen vijftien dagen na de factuurdatum of, indien van toepassing, binnen de door Meer Talen schriftelijk opgegeven andere betalingstermijn, zonder enige korting, verrekening of opschorting te worden voldaan.

 

6.3.  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Meer Talen het recht om de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, over het gehele factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag van de factuur.

 

6.4.  Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Meer Talen worden gemaakt in verband met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

 

7  Reclames

7.1.  De opdrachtgever wordt geacht de vertaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, nadat die door Meer Talen is geleverd te controleren teneinde vast te stellen of deze aan zijn wensen en eisen ten aanzien van kwaliteit en bruikbaarheid voldoet.

 

7.2.  Indien de geleverde opdracht bij de opdrachtgever aanleiding geeft tot klachten, dient de opdrachtgever die binnen tien werkdagen na de leverdatum aan Meer Talen kenbaar te maken.

 

7.3.  Het uiten van een klacht of aantonen van een tekortkoming ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen jegens Meer Talen ter zake van de betreffende opdracht.

 

7.4.  Indien zij de klacht gegrond acht zal Meer Talen de aangegeven fouten of gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

 

8  Aansprakelijkheid

8.1.  Meer Talen kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever geleden schade welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende factuur. Meer Talen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriŽle schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij Meer Talen grove nalatigheid kan worden verweten. Ook in dat laatste geval echter blijft de aansprakelijkheid van Meer Talen beperkt tot een door de rechter te bepalen bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van Meer Talen voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te zijn.

 

8.2.  Onduidelijkheid, dubbelzinnigheid en andere aantoonbare gebreken in de brontekst ontheffen Meer Talen van iedere aansprakelijkheid.

 

8.3.  Meer Talen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van hetgeen haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.

 

8.4. Meer Talen is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Meer Talen geleverde bestanden of informatiedragers.  

 

9 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Meer Talen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, waaronder aanspraken wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

10  BeŽindiging en ontbinding

10.1.  De overeenkomst wordt geacht te zijn beŽindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.

 

10.2.  Indien Meer Talen door omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (waaronder brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, netwerkstoring en maatregelen van overheidswege) niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, is Meer Talen zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd hetzij de leveringsvoorwaarden aan te passen aan de nieuw ontstane situatie hetzij de overeenkomst te ontbinden.

 

10.3 Meert Talen is gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beŽindigen dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de opdrachtgever (i) niet aan zijn verplichtingen voldoet, (ii) failliet is verklaard of diens faillissement wordt aangevraagd of (iii) surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, Meer Talen kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.    

 

11  Toepasselijk recht

11.1  Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Meer Talen is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door Meer Talen uitgevoerde opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

Meer Talen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Harderwijk onder nummer 08163143 .

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een ander taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

Algemene Voorwaarden/ Disclaimer

©ArditezzaWebdesign

HOME